Breng ons een bezoek en maak kennis met top ondernemers.


Algemene voorwaarden & huisreglement

Welkom bij Lokaal Netwerk voor Ondernemers, hierna vermeld als LNO. Deze informatie vormt belangrijk leesmateriaal voor alle leden van LNO. Bij toetreding tot LNO verklaart u zich automatisch akkoord met het huisreglement en de algemene voorwaarden van LNO.

Het doel van LNO is elkaars onderneming te steunen, positief te bekrachtigen en te helpen laten groeien. Hiervoor maken we enerzijds gebruik van het alom bekende principe van mond-aan-mond reclame en anderzijds door het elkaar aanreiken van nieuwe kwalitatieve contacten.

HUISREGLEMENT
 1. Ik streef naar kwaliteit in de diensten of producten van mijn onderneming.
 2. Ik bouw vertrouwen op ten opzichte van de andere leden.
 3. Ik zal actief meehelpen om de onderneming van de andere leden te helpen groeien.
 4. Ik houd mij aan de ethische normen van mijn beroep.
 5. Ik zal de algemene en administratieve voorwaarden te allen tijde respecteren.
ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Het bestuur behoudt te allen tijde het recht om te beslissen welke persoon of onderneming kan toetreden tot LNO. We streven binnen LNO naar kwalitatieve en verschillende beroepscategorieën. Het bestuur behoudt het beslissingsrecht met betrekking tot conflicten over eventuele beroepsclassificaties.
 2. De meetings zijn tweewekelijks en duren structureel een uur. U wordt geacht tijdig aanwezig te zijn. Nadien volgt nog het vrije netwerkmoment.
 3. Aanwezigheid is van essentieel belang voor de groep. Als een lid niet aanwezig kan zijn, mag hij een vervanger naar de bijeenkomst sturen. Dit telt niet als afwezigheid. Een lid mag elk halfjaar tot maximaal viermaal afwezig zijn. Als een lid vaker verstek laat gaan, kan zijn lidmaatschap beëindigd worden door het bestuur. Dan bent u enerzijds niet langer een meerwaarde voor LNO en anderzijds is uw deelname ook niet meer productief voor uw eigen onderneming. We benadrukken echter een positieve benadering en hopen dat u de meetings als een opportuniteit zal ervaren en niet als een verplichting.
 4. Bezoekers mogen maximaal één LNO-bijeenkomsten bijwonen zonder betalend lid te zijn.
 5. Het is de taak van elk lid om tijdig bezwaar in te dienen bij het bestuur, indien een bezoeker niet gewenst is om toe te treden als lid. Als er geen klachten zijn, neemt het bestuur aan dat de leden instemmen met de toelating.
 6. Leden die hun beroepscategorie willen wijzigen, nemen contact op met het bestuur. Het bestuur zal uw aanvraag tot wijziging onderzoeken en beoordelen.
 7. Het lidmaatschap kan worden ingetrokken als een lid de algemene en/of de administratieve voorwaarden en/of het huisreglement van LNO niet naleeft.
 8. Onze algemene en administratieve voorwaarden, alsook het huisreglement kunnen gewijzigd worden als het bestuur dit nodig acht. Deze wijzigingen zullen voorgelegd worden aan de leden ter vernieuwing van hun goedkeuring desbetreffende.
 9. De leden mogen LNO Intellectueel Eigendom (bijv. logo’s, handelsmerken, namen, slogans, auteursrechtelijk beschermde materialen, enz.) niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van LNO.
 10. Het lidgeld is eenmaal jaarlijks en via overschrijving te betalen. Neem contact op met het bestuur voor het juiste bedrag. Het kan immers op elk moment gewijzigd worden als het bestuur dit nodig acht.
  1. Pas na betaling bent u een toegetreden lid.
  2. In geval van verlenging wordt u geacht het nieuwe lidgeld te betalen 30 dagen voor het einde van je huidig lidmaatschap. Indien nog niet betaald werd op de dag voor de eerste bijeenkomst van de maand waarin hun vernieuwde lidmaatschap ingaat, wordt een boete van €50 opgelegd. Wordt de betaling inclusief de boete alsnog niet voldaan de dag voor de daaropvolgende bijeenkomst, wordt dit lidmaatschap geweigerd of geschrapt door LNO, en vervalt bijgevolg het recht om deel te nemen aan de bijeenkomsten.
  3. Het lidgeld kan niet overgedragen worden aan een andere persoon of onderneming en wordt onder geen enkele voorwaarde teruggeven.
 11. Er zal ook een maandelijkse bijdrage gevraagd worden voor zaal- en cateringkosten. Neem contact op met het bestuur voor het juiste bedrag. Dit kan immers wijzigen afhankelijk van de eventuele variabele zaal- en cateringkosten.
  1. Het zal de kost zijn betreffende de meetings die hebben plaatsgevonden in de voorbije maand. U wordt als aanwezig beschouwd en zal dus altijd bijdragen aan de maandelijkse kost, ook indien u niet aanwezig kunt zijn. Dit is nodig om de zaal en catering te kunnen garanderen.
  2. Deze maandelijkse bijdrage dient betaald te zijn de dag voor de eerstvolgende meeting. Leden die nog niet hebben betaald op de eerstvolgende bijeenkomst zijn te laat en kunnen een boete van €25 opgelegd krijgen door het bestuur. Wordt de betaling inclusief de boete alsnog niet voldaan de dag voor de daaropvolgende meeting, dan kan dit lidmaatschap gepauzeerd of geschrapt worden door het bestuur van LNO en vervalt bijgevolg elk recht om deel te nemen aan de bijeenkomsten.
  3. Zolang uw lidmaatschap in aanvraag is, wordt u als bezoeker beschouwd en zal u gevraagd worden om de bijkomende zaal- en cateringkost ter plaatse af te rekenen.